Thứ năm, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021

Phổ biến giáo dục pháp luật

Gửi Email In trang Lưu
Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ

19/04/2021 08:28

Ngày 14/4/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021”, năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

 

Nội dung tổ chức triển khai thực hiện bao gồm:

1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành: Xây dựng, ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện Đề án năm 2021; Kiểm tra, đánh giá, kết quả thực hiện Đề án: các cơ quan, ban, ngành căn cứ yêu cầu thực tế chủ động kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

2. Tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các quy định có liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) thuộc phạm vi của Đề án. Đối với các quy định chung về PBGDPL cho các đối tượng đặc thù được quy định chung trong Luật PBGDPL và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; đối với những văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ quản lý, giáo dục, cải tạo dạy nghề, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng với phạm nhân, trại viên.

3. Hướng hoạt động PBGDPL về cơ sở; đánh giá hiệu quả và nhân rộng các mô hình điểm về PBGDPL cho các đối tượng của Đề án.

4. Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, bảo đảm công tác PBGDPL đạt hiệu quả cao và đúng định hướng.

5. Biên soạn, cấp phát các tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ PBGDPL phục vụ cho công tác tuyên truyền PBGDPL thuộc phạm vi của Đề án.

6. Gắn công tác PBGDPL với theo dõi, quản lý đối tượng, hạn chế tình trạng một số đối tượng đi khỏi nơi cư trú, đồng thời giáo dục, cảm hóa, bố trí việc làm giúp đối tượng tránh mắc cảm và tự ti trong tài hóa nhập công đồng, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

7. Tổ chức lồng ghép các hoạt động triển khai thực hiện Đề án với các chương trình, Đề án có liên quan.

8. PBGDPL cho các đối tượng của Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin.

9. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho các đối tượng của Đề án bằng nhiều hình thức.

10. Đảm bảo các nguồn lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác PBGDPL.

11. Khuyến khích, huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức trong PBGDPL cho các đối tượng của Đề án: Tích cực huy động, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân… tham gia các hoạt động PBGDPL cho các đối tượng của Đề án thông qua các chương trình phổ biến, tư vấn pháp luật, tư vấn tâm lý, hỗ trợ việc làm… theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện của từng cơ sở, địa phương. Phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, các hội nhóm tại khu dân cư trong quản lý, PBGDPL cho các đối tượng./.

Hoàng Văn Bẩy, Sở Tư pháp

 

 

Tin khác

Một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 (19/04/2021 08:23)

Bản tin tư pháp Số 01 năm 2021 (06/04/2021 09:33)

Một số quy định về bầu của Đại biểu QH, đại biểu HĐND và tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương (06/04/2021 09:25)

Tài liệu Bầu cử: Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp (25/03/2021 07:26)

Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang (09/03/2021 15:55)

HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 (02/03/2021 07:50)

Thông tư Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng (26/02/2021 15:25)

Tài liệu tuyên truyền Thuế (26/02/2021 09:34)

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2020 (22/02/2021 16:08)

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI (22/02/2021 14:55)

xem tiếp