Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

06/11/2018 11:50

I. SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÀ GIANG: (stp@hagiang.gov.vn)

1. LÃNH ĐẠO SỞ (Quyết định số 125/QĐ-STP, ngày 06/11/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang Vv phân công nhiệm vụ đối với tập thể lãnh đạo Sở)

 
Giám đốc Sở Tư pháp
Lại Thị Hương
0912.606.588
lthuong.stp@hagiang.gov.vn

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và Bộ Tư pháp về toàn bộ các hoạt động của Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang.

- Trực tiếp phụ trách: công tác tổ chức cán bộ, xây dựng ngành, công tác Văn phòng, công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Tham gia các Hội đồng và Ban chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Là Chủ tài khoản của Sở Tư pháp.

- Phụ trách công tác Tư pháp các huyện, thành phố: thành phố Hà Giang, huyện Bắc Quang, huyện Vị Xuyên.

Phó Giám đốc Sở
Nguyễn Duy Sụn
0912.135.035
ndsun.stp@hagiang.gov.vn

- Phó Giám đốc thường trực, giúp Giám đốc Sở phụ trách, điều hành hoạt động của cơ quan khi Giám đốc vắng hoặc ủy quyền.

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

- Công tác xây dựng nông thôn mới.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc của tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Là chủ tài khoản ủy quyền của Sở Tư pháp.

- Phụ trách công tác tư pháp các huyện: Quản bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc.

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

 

Phó Giám đốc Sở

Trần Hải Dương

0988.722.166

thduong.stp@hagiang.gov.vn

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về các lĩnh vực công tác được giao phụ trách, gồm: Hành chính Tư pháp; Bổ trợ Tư pháp; Trợ giúp pháp lý; Công chứng; Đấu giá tài sản.

- Công tác phụ trách xã, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc của tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Phụ trách công tác Tư pháp các huyện: Bắc Mê, Quang Bình, Hoàng Su phì, Xín Mần.

- Phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin.

 - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

 

 2. VĂN PHÒNG SỞ

Mail công vụ: vp.stp@hagiang.gov.vn

 

 

Chánh Văn phòng: Đỗ Xuân Hải

Email: Dxhai.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0946.040.868

 

 

 

 

Phó Chánh Văn phòng Sở: Nguyễn Thu Hòe

Email: nthoe.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0915357170

 

 

 

 

Phó Chánh Văn phòng Sở: Phạm Tú Anh

Email: ptanh.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0978836164

 

 

 

Chuyên viên: Lưu Đức Toàn

Email: ldtoan.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0915.209.105

 

 

 

Chuyên viên: Bùi Thị Thực

Email: btthuc.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0835.084.835

 

 

 

Kế toán: Trần Thị Phương Nhung

Email: ttpnhung.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0949.849.583

 

 

 

Văn Thư: Lệnh Thị Hường

Email: Lthuong1.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0974.096.107

 

 

 

Nhân viên Văn phòng: Phạm Thị Châm

Email: ptcham.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0916.094.199

 

 

 

Lái xe: Vũ An Khánh

ĐT: 0942.318.080

 

 

 

 Lái xe: Vũ Hoàng Hải

ĐT: 0988.519.233

 

 

 

 Chuyên viên: Mai Thị Khuyên

Email: mtkhuyen.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0982.280.237

 

3. PHÒNG XÂY DỰNG VÀ KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Mail công vụ: xdvb.stp@hagiang.gov.vn

 

 

Trưởng phòng: Cam Thị Anh Vân

Email: ctavan.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0913.290.525

 

Phó Trưởng phòng: Hoàng Diệu Thúy

Email: hdthuy.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0976961154

 

 

 

 Chuyên viên: Hoàng Ngọc Yến

Email: hnyen.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0975.592.816  

 

Chuyên viên: Nguyễn Trần Minh

Email: ntminh.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0869.129.094

    

Chuyên viên: Nguyễn Mạnh Hà

Email: nmha.stp@hagiang.gov.vn

ĐT:0985.134.686

 

 

4. PHÒNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Mail công vụ: PBGDPL.stp@hagiang.gov.vn

Phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo và chuyên viên phòng Phổ biến giáo dục pháp luật

 

Trưởng phòng: Phạm Thị Việt

Email: ptviet.stp@hagiang.gov.vn

ĐT:0982316535

 

 


Phó Trưởng phòng: Hoàng Văn Bẩy

Email: hvbay.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0834202222

 

 

Chuyên viên: Đinh Sóng Hải

Email: dshai.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0943.648.352

 

 

Chuyên viên: Đỗ Xuân Dũng

Email: dxdung.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0914.972.014

 

5. PHÒNG HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

Mail công vụ: hanhchinhtuphap.stp@hagiang.gov.vn

 

 

 

Trưởng phòng: Trần Thị Chuyên

Email: ttchuyen.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0969831555

 

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Mai

Email: ntmai.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0949849579

Chuyên viên: Sùng Thị Cúc

Email: stcuc.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0916.88.00.87

 

6. THANH TRA SỞ

Mail công vụ: tt.stp@hagiang.gov.vn

 

 

Chánh thanh tra: Bùi Thị Nhâm

Email: btnham.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0985.66.19.22

 

7. PHÒNG BỔ TRỢ TƯ PHÁP

Mail công vụ: bttp.stp@hagiang.gov.vn

 

 

Trưởng phòng: Phạm Ngọc An

Email: pnan.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0915.316.763

 

 

Phó trưởng phòng: Hoàng Việt Trung

Email: hvtrung.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0945.66.1111

 

 

Chuyên viên: Hoàng Thị Hồng

Email: hthong.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0834.55.33.45

 

 

8. PHÒNG QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

Mail công vụ: phongqlxlvphc.stp@hagiang.gov.vn

 

 

Trưởng phòng: Trương Minh Thúy

Email:tmthuy.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0966.145.562

 

 

Phó Trưởng phòng: Vũ Thúy Nhung

Email: vtnhung.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0973.582.180

 

 

 

II. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP: 03 đơn vị trực thuộc

1. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Giang

Mail công vụ: tgpl.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 02193862016   Fax: 02193862016 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Hoàng

Email: nmhoang.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0913.217.458

 

 

Trợ giúp viên: Bùi Thị Hà

Email: btha.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0962.957.282

 

 

Chuyên viên: Hoàng Mạnh Đường

Email: hmduong.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0976.183.135

 

 

Kế toán: Hoàng Thị Hiền

Email: hthien.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0858.780.279

 

 

Trợ giúp viên: Hoàng Ngọc Chung

Email: hnchung.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0979.251.676

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Lan Hương

Email: nlhuong.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0913.290.711

 

 

Trợ giúp viên: Nguyễn Thị Hiến

Email: nthien.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0949.723.100

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Lan

Email: ntlan.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0382.808.189

 

 

Trợ giúp viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Email: ntthuyen.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0979.148.154

Chuyên viên: Nguyễn Văn Sao

Email: nvsao.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0385.998.577

 

 

Trợ giúp viên: Nguyễn Xuân Giang

Email: nxgiang.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0963.980.368

 

 

Chuyên viên: Trần Thị Lực

Email: ttluc.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0368.033.108

 

 

Chuyên viên: Vương Thị Minh Huệ

Email: vtmhue.stp@hagiang.gov.vn

ĐT:0946.583.666

 

 

Chuyên viên: Ấu Đức Nam

Email: adnam.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0915.406.227

 

 

Chuyên viên: Lục Thùy Linh

Email: ltlinh.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0986.534.888

 

 

Chuyên viên: Hoàng Ngọc Mai

Email: hnmai.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0967.841.769

 

Chuyên viên: Phan Thị Sang

Email: ptsang.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0389.734.226

 

2. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Mail công vụ: dgts.stp@hagiang.gov.vn 

 

 

Giám đốc: Trần Quốc Huy

Email: tqhuy.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0913.277.889

 

 

 

Đấu giá viên: Nguyễn Thị Toàn

Email: nttoan.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0914.739.570

 

 

 

Chuyên viên: Đinh Trâm Anh

Email: dtanh.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0978.913.633

 

 

 

Kế toán:  Hoàng Thị Mỹ Ngọc

Email: htmngoc.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0982.300.799

 

 

 

Đấu Giá viên: Bùi Hoàng Kiên

Email: bhkien.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0949.147.136

 

 

 

Đấu giá viên: Lê Văn Minh

Email: lvminh.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0946.830.436

 

3. Phòng Công chứng số 1 Nhà nước

Mail công vụ: ccs1.stp@hagiang.gov.vn

Điện thoại: 02193.867.231

 

 

Phụ trách phòng Công chứng: Đỗ Xuân Hải

Email: dxhai.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0946.040.868

 

 

Công chứng viên: Lê Thu Huyền

Email: lthuyen.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0972.725.905

 

 

Công chứng viên: Nguyễn Thị Minh Thu

Email: ntmthu.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0978.541.248

 

 

Kế toán: Nông Thùy Dung

Email: ntdung.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0961.39.33.88

 

 

Công chứng viên: Mã Trọng Hưng

Email: mthung.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0972.725.331

 

Chuyên viên: Hoàng Anh Đắc

Email: hadac.stp@hagiang.gov.vn

ĐT: 0947.618.626

 

 

 

Nhân viên: Phan Thị Huyền

ĐT: 0913.218.658

 

 

 

Nhân Viên: Mai Thị Thu Trang        

ĐT: 0988.579.283

 

created by admin: Lưu Đức Toàn