Thứ năm, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021

Các mẫu biểu cung cấp thông tin

31/08/2020 15:27

STTNội dung

Mẫu

biểu

1Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin Dành cho cá nhân01a 
2Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin (Dành cho công dân yêu cầu cung cp thông tin thông qua tổ chức, đoàn th, doanh nghiệp)1b
3Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin02
4Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin03
5Thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin04
6Thông báo Từ chối yêu cầu cung cấp thông tin05
7Văn bản chấp thuận06