Thứ năm, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021

Bổ Trợ tư pháp

Gửi Email In trang Lưu
HÀ GIANG: Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết 172 /NQ-CP về phát triển hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

05/08/2021 14:03

 Thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP, ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng ; Quyết định số 299/QĐ-BTP, ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng. UBND tỉnh ban hành đã Kế hoạch 136/KH-UBND, ngày 24/4/2021 triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP về chính sách phát triển nghề công chứng trên địa bàn tỉnhvề chính sách phát triển nghề công chứng nhằm tạo sự ổn định, bền vững cũng như thuận lợi cho người dân trong tiếp cận dịch vụ. triển khai nghị quyết này, tỉnh ta có nhiều giải pháp trong ưu tiên phát triển, đổi mới hoạt động Công chứng, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trên địa bàn. 

Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về phát triển nghề  công chứng là cơ sở pháp lý nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để tạo điều kiện cho hoạt động hành nghề công chứng phát triển ổn định, bền vững. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi, nâng cao chất lượng hoạt động của Phòng công chứng đủ điều kiện sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; hỗ trợ, tạo điều kiện cho Phòng công chứng đã tự chủ; đáp ứng được nhu cầu công chứng  bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, có năng lực tự chủ và giữ vai trò then chốt trong thị trường dịch vụ công chứng, phục vụ nhiệm vụ chính trị.

       

Đoàn thanh tra chuyên ngành của Sở Tư pháp tiến hành thanh tra đối với

Văn phòng Công chứng Hoàng Kim (thành phố Hà Giang)

Để tăng cường các hoạt động quản lý nhà nước về hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh và kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt từ đầu năm, trong tháng 6/2021 Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định thanh tra chuyên ngành đối với Văn phòng Công chứng Hoàng Kim trên địa bàn thành phố Hà Giang. Qua công tác thanh tra góp phần nâng cao ý thức thực hiện các quy định của Luật công chứng đối với Văn phòng Công chứng Hoàng Kim, đồng thời ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm (nếu có) và không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp và công tác phòng ngừa hành vi vi phạm của công chứng viên trong khi hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

Tin, bài: Hoàng Thị Hồng, Phòng Bổ trợ Tư pháp

Tin khác

VAI TRÒ CỦA SỞ TƯ PHÁP TRONG THAM MƯU GIÚP UBND CẤP TỈNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG (30/07/2021 09:05)

Hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp 2020. (19/12/2020 13:55)

359.TB-TT Thông báo đấu giá tài sản (04/12/2020 08:06)

TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2020 CỦA CỤM THI ĐUA HỘI LUẬT GIA CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC (26/11/2020 14:40)

Những kết quả thực hiện Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020” (28/08/2020 09:38)

NHÌN LẠI 5 NĂM TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG (05/08/2020 15:27)

Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh Hà Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2023 thành công tốt đẹp (08/06/2020 10:32)

Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản (08/06/2020 09:26)

Lế ra mắt Văn phòng luật sư Hùng Đức (12/11/2019 16:40)

Lễ khai trương Văn phòng công chứng Trần Thị Nhàn (02/10/2019 08:54)

xem tiếp