Thứ năm, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021

Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Gửi Email In trang Lưu
HÀ GIANG: Khảo sát tình hình thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh

24/06/2021 14:27

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang, trong đó giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện việc điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp đã xây dựng 03 mẫu phiếu điều tra, khảo sát: 01 mẫu phiếu gồm 17 câu hỏi dành cho công chức, viên chức đang công tác tại: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; 01 mẫu phiếu gồm 12 câu hỏi dành cho cá nhân làm việc tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 01 mẫu phiếu gồm 15 câu hỏi dành cho người dân. Điều tra, khảo sát đối với 100 người có liên quan đến lĩnh vực khảo sát trên địa bàn tỉnh.

Qua điều tra, khảo sát cho thấy: Đánh giá về sự cần thiết đối với công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực khảo sát, có đến 100% cho rằng là cần thiết. Về trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức đã đáp ứng được yêu cầu của công tác thi hành pháp luật chưa: 52,5% cho rằng đã đáp ứng tốt; 42,5% đánh giá đáp ứng trung bình; 5% chưa đáp ứng. Về mức độ quan tâm, tìm hiểu các quy định pháp luật: 100% công chức, viên chức cho rằng đã thực hiện thường xuyên. Việc tiếp cận các quy định pháp luật, có 82,5% là thông qua các hoạt động quản lý, kiểm tra, thanh tra, chuyên môn, còn lại là từ phương tiện thông tin, truyền thông, văn bản pháp luật, hướng dẫn của cơ quan nhà nước. Đánh giá về việc ban hành văn bản liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng, 97,5% cho rằng cơ quan, đơn vị có ban hành văn bản. Đánh giá về chất lượng các quy định pháp luật hiện: 57,5% là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtđã đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn; 37,5% cho rằng chưa đầy đủ; 5% là còn chồng chéo, mâu thuẫn, chiếm. Về thu hồi đất: 37,5% là đã đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn; 47,5% cho rằng chưa đầy đủ. Về giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng: 30% đánh giá là đã đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn; 47,5% là chưa đầy đủ; 7,5% là còn chồng chéo, mâu thuẫn.Đánh giá về việc tổ chức triển khai thực hiện các chỉ đạo, kế hoạch trong lĩnh vực này: 70% là kịp thời, nhanh chóng; 30% đánh giá chưa kịp thời, còn chậm.Đánh giá về cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân và doanh nghiệp đã kịp thời chưa:70% đánh giá kịp thời; 17.5% là chưa kịp thời; 12,5% là còn chậm trễ.Việc đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng tại địa phương, các ý kiến tập chung chủ yếu một số nội dung như: cần tiếp tục tăng cường công tác tập huấn, nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức; tuyên truyền pháp luật sâu rộng cho nhân dân; sửa đổi các nội dung không phù hợp tại các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực này; cần đảm bảo các điều kiện cho công tác này như: kinh phí, trang thiết bị, biên chế, tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính; đẩy nhanh công tác đo đạc, thành lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh. Xây dựng cơ sở dữ liệu, đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu 195 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang; nâng cao trách nhiệm quản lý và sự phối hợp của các cơ quan trong việc tiếp nhận, giải quyết, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính; công tác phối hợp giữa các cấp chính quyền với các cơ quan chuyên môn trong giải quyết vướng mắc liên quan đến đất đai; thường xuyên kiểm tra, rà soát và đôn đốc thực hiện. Cần đo đạc, rà soát lại diện tích trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtvà một số nội dung điều tra, khảo sát khác.

Tình hình thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng thông qua hoạt động điều tra, khảo sát cho thấy các quy định của pháp luật đã được cá nhân, cơ quan, tổ chức nắm bắt được. Cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực này và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã triển khai, thực hiện kịp thời các quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ các chính sách pháp luật.Bên cạnh những kết quả đạt được, kết quả tổng hợp Phiếu điều tra, khảo sát cũng chỉ ra những hạn chế như: Công tác tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ này chưa được thường xuyên; cơ sở dữ liệu về đất đai chưa được hoàn thiên; công tác quy hoạch sử dụng đất chưa đảm bảo tính thống nhất trong quá trình thực hiện. Từ thực trạng đó cho thấy để nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật thì các cấp, các ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình cần quan tâm triển khai thực hiện một số giải pháp như: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng các quy định của pháp luật và thường xuyên tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và đội ngũ những người liên quan đến lĩnh vực này; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện các chính sách pháp; thường xuyên rà soát các văn bản pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp./.

Bài: Vũ Thúy Nhung, Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang.

 

Tin khác

Một số nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 (28/12/2020 07:29)

HÀ GIANG: Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường (30/10/2020 03:24)

TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUA CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT (17/09/2020 09:37)

Triển khai nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (27/03/2020 10:20)

HÀ GIANG: Kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019 (29/10/2019 16:52)

Kết quả điều tra, khảo sát đánh giá tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2019 (16/10/2019 10:55)

Xác định người được hưởng di sản thừa kế (16/10/2019 09:51)

Trách nhiệm theo dõi, đánh giá việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật (09/10/2019 07:27)

HÀ GIANG: công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại Cục Quản lý thị trường tỉnh (07/10/2019 17:34)

Hội thảo khoa học về hoàn thiện Luật xử lý Vi phạm hành chính 2012 ở Việt Nam (02/10/2019 14:10)

xem tiếp