Thứ năm, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021

Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Gửi Email In trang Lưu
HÀ GIANG: Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường

30/10/2020 03:24

 

         Thực hiện các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 14/KH-UBND ngày 15/01/2020 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 05/02/2020 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2020, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 về thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Đoàn kiểm tra liên ngành do ông Nguyễn Duy Sụn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang làm Trưởng đoàn; ông Nguyễn Thế Phương - Chi cục trưởng, Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh làm Phó trưởng đoàn, cùng các thành viên trong Đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang.

Ngày 26/10/2020 Đoàn kiểm tra liên ngành đã làm việc với UBND huyện Bắc Quang, đại điện UBND huyện: Ông Dương Tiến Son - Phó Chủ tịch UBND huyện và đại điện một số phòng, ban thuộc huyện có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường đã làm việc với Đoàn kiểm tra. Đại điện đơn vị được kiểm tra báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện, thời điểm từ 01/01/2019 đến 31/12/2019. Theo báo cáo và qua kiểm tra cho thấy: công tác tổ chức thi hành pháp luật nói chung và theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường nói riêng đã được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, UBND huyện đã ban hành văn bản để triển khai thực hiện, như: Kế hoạch số 710/KH-UBND ngày 25/02/2019 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện năm 2019; Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 18/01/2019 công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; Kế hoạch số 947/KH-UBND ngày 08/3/2019 về phát động phong trào không sử dụng thuốc trừ cỏ, gắn với triển khai nhiệm vụ thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng; Công văn số 697/UBND-VP ngày 25/02/2019 về việc chấn chỉnh công tác quản lý, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường; Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện ban hành Kế hoạch số 308/KH-HĐPH ngày 21/01/2019 về phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 trên địa bàn huyện… 

Kết luận sơ bộ, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành ghi nhận những kết quả đạt được của UBND huyện, các phòng, ban, đặc biệt là của cơ quan Tài nguyên và Môi trường huyện trong việc tổ chức thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. Đồng thời đề nghị đơn vị được kiểm tra tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thi hành pháp luật nói chung, pháp luật về bảo vệ môi trường nói riêng; thường xuyên thực hiện công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, quan tâm, bố trí nguồn nhân lực và các điều kiện khác để đảm bảo cho việc thi hành pháp luật. Bên cạnh đó, các thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của địa phương trong việc tổ chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật và thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường, như: Phòng chuyên môn của huyện chưa ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật để triển khai thực hiện theo quy định; việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường chưa được thường xuyên và đề nghị đại diện UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn có liên quan nghiên cứu, thực hiện các giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả thi hành pháp luật nói chung, pháp luật về bảo vệ môi trường nói riêng .

 

Bài, ảnh: Vũ Thúy Nhung

Phòng Quản lý XLVPHC&TDTHPL, Sở Tư pháp

 

 

 

Tin khác

TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUA CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT (17/09/2020 09:37)

Triển khai nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (27/03/2020 10:20)

HÀ GIANG: Kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019 (29/10/2019 16:52)

Kết quả điều tra, khảo sát đánh giá tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2019 (16/10/2019 10:55)

Xác định người được hưởng di sản thừa kế (16/10/2019 09:51)

Trách nhiệm theo dõi, đánh giá việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật (09/10/2019 07:27)

HÀ GIANG: công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại Cục Quản lý thị trường tỉnh (07/10/2019 17:34)

Hội thảo khoa học về hoàn thiện Luật xử lý Vi phạm hành chính 2012 ở Việt Nam (02/10/2019 14:10)

HÀ GIANG: Nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (23/09/2019 10:14)

HÀ GIANG: Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động (18/09/2019 09:56)

xem tiếp