Thứ năm, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021

Xây dựng văn bản QPPL

Gửi Email In trang Lưu
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2015

16/10/2020 15:44

            Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2020, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (gọi tắt là Luật năm 2020). Tại điểm cầu tỉnh Hà Giang, bà Lại Thị Hương, Giám đốc Sở Tư pháp được lãnh đạo UBND tỉnh ủy quyền chủ trì Hội nghị với sự tham gia của các đại biểu là đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; công chức phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Sở Tư pháp; lãnh đạo phòng Tư pháp thành phố; công chức Tư pháp - hộ tịch các xã, phường trên địa bàn thành phố.

         

 Bà Lại Thị Hương - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì điểm cầu tại tỉnh Hà Giang

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Hồng Tuyến - Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp  đã giới thiệu và quán triệt những nội dung mới cơ bản của Luật năm 2020, Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Luật năm 2020 đã sửa đổi, bổ sung 54 điều về nội dung và 14 điều về kỹ thuật của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trong đó tập trung vào các nội dung cơ bản như: (1) tiếp tục khẳng định và quy định cụ thể hơn cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành VBQPPL; (2) bổ sung và làm rõ quy định về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL; (3) bổ sung thêm một số hình thức VBQPPL; (4) sửa đổi thẩm quyền ban hành VBQPPL; quy định hợp lý hơn các loại VBQPPL phải lập đề nghị xây dựng theo quy trình chính sách và quy định cụ thể trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng, soạn thảo VBQPPL; (5) nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các cơ quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết; (7) quy định về xây dựng, ban hành VBQPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn; (8) quy định thủ tục hành chính trong VBQPPL; (9) tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhằm bảo đảm tính thống nhất và nâng cao chất lượng của dự thảo VBQPPL; (10) quy định hợp lý, cụ thể hơn về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành VBQPPL của địa phương…

Ông Nguyễn Hồng Tuyến  - Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp  giới thiệu và quán triệt những nội dung mới cơ bản của Luật năm 2020

Cũng tại Hội nghị ông Võ Văn Tuyển - Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật cho biết để đảm bảo các quy định mới của Luật năm 2020 được triển khai thống nhất, hiệu quả, trong Quyết định số 1323/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan phát huy trách nhiệm, tính chủ động, tích cực trong việc triển khai thi hành Luật, có lộ trình cụ thể để từ ngày 01/01/2021 Luật năm 2020 được triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất, đầy đủ cùng với các văn bản quy định chi tiết thi hành trên phạm vi cả nước.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu khẳng định Luật năm 2020 có nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của bộ, ngành, địa phương trong quá trình thi hành Luật năm 2015 và Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thời gian qua. Đề nghị các bộ, ngành, địa phương tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai Luật năm 2020 theo đúng lộ trình thời gian đặt ra.

Để triển khai Luật năm 2020 có hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 08/10/2020 triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật năm 2020 đảm bảo kịp thời, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

Cam Anh Vân - Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL

Tin khác

SỞ TƯ PHÁP HÀ GIANG: Tham gia bồi dưỡng kiến thức về Hội nhập kinh tế quốc tế 2020 (10/07/2020 15:22)

HÀ GIANG: Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp – Một năm nhìn lại (15/01/2020 16:41)

HÀ GIANG: ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh (04/11/2019 19:49)

TỈNH HÀ GIANG: Tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW, ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (30/08/2019 14:31)

NGHIÊN CỨU- TRAO ĐỔI: Một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 vào hoạt động xây dựng, ban hành văn bản QPPL của tỉnh Hà Giang (16/08/2019 10:41)

NGHIÊN CỨU- TRAO ĐỔI: Xác định “Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản” theo quy định tại khoản 1, Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (15/08/2019 15:45)

HÀ GIANG: Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoàn tất thủ tục hưởng chế độ trợ giúp xã hội (15/08/2019 15:10)

Để nghị quyết HĐND tỉnh thực sự vào cuộc sống (14/08/2019 14:05)

Đề cương giới thiệu Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (31/07/2019 08:12)

Hệ thống hóa VBQPPL trong kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (25/07/2019 14:12)

xem tiếp