Thứ tư, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Bổ Trợ tư pháp

Gửi Email In trang Lưu
Những kết quả thực hiện Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020”

28/08/2020 09:38

Ngay sau khi nhận được Quyết định số 1076/QĐ-BTP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020”. Sở Tư  pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2014 về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ Đấu giá viên giai đoạn 2014 - 2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; UBND tỉnh đã tổ chức trên 04 Hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới ban hành, trong đó một số Hội nghị có đề cập đến việc tuyên truyền, phổ biến Luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành.

          Trên địa bàn tỉnh có 01 tổ chức đấu giá tài sản (Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp) với 04 đấu giá viên. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu đấu giá tài sản của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc phát triển các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới là rất khó khăn (10/11 đơn vị hành chính hiện chưa có tổ chức đấu giá tài).

Kết quả đạt được từ  năm 2013 đến tháng 6/2020 đấu giá thành được 377 hợp đồng với giá khởi điểm là 218.503.592.000đ, giá bán 235.100.742.000đ, vượt giá khởi điểm 16.597.150.000đ, nộp ngân sách nhà nước là 271.503.000đ.

Sở Tư pháp rất chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra. Qua đó đã kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế, sơ xuất, phòng ngừa những tiêu cực trong hoạt động đấu giá; hướng dẫn, định hướng các đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Luật đấu giá tài sản và văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong quá trình triển khai Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” còn có những khó khăn, vướng mắc, bất cập từ một số quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản, hoạt động hành nghề của tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên như: Công tác đấu giá tài sản có tính đặc thù, rủi ro cao, số lượng người đủ điều kiện để được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá không nhiều nên số lượng người đủ điều kiện để cấp Chứng chỉ hành nghề theo Luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh rất hạn chế. Đấu giá viên là một chức danh tư pháp, nhưng hiện nay theo quy định thì đấu giá viên chưa có chế độ phụ cấp trách nhiệm nghề nghiệp. Đây cũng là một trong các vấn đề hạn chế trong quá trình phát triển đội ngũ đấu giá viên nói chung. Tiếp tục củng cố đội ngũ đấu giá viên hiện có. Bồi dưỡng, quy hoạch, cử đi đào tạo để bổ sung nguồn lực đấu giá viên.

Để hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh hiệu quả hơn, xin đưa ra một số giải pháp như sau:

- Tăng cường hơn nữa việc phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho đội ngũ đấu giá viên, chuyên viên làm việc tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Tuyên truyền thu hút người có đủ tiêu chuẩn, năng lực, trình độ để cấp chứng chỉ hành nghề đấu tham gia hoạt động đấu giá tài sản tại tỉnh.

- Rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, nâng cao chất lượng đội ngũ đấu giá viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Tiếp tục phổ biến, quán triển các nội dung của Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” và Luật đấu giá tài sản nhằm tăng cường hơn nữa nhận thức của toàn xã hội trong hoạt động đấu giá tài sản. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa hoạt động đấu giá tài sản, nêu cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ đấu giá viên khi tham gia hoạt động đấu giá, phát triển các tổ chức đấu giá tài sản tại địa bàn cấp huyện và củng cố đội ngũ đấu giá viên để phục vụ hoạt động đấu giá trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đấu giá tài sản.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động đấu giá tài sản.

Bài: Hoàng Thị Hồng, Sở Tư pháp Hà Giang

 

Tin khác

NHÌN LẠI 5 NĂM TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG (05/08/2020 15:27)

Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh Hà Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2023 thành công tốt đẹp (08/06/2020 10:32)

Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản (08/06/2020 09:26)

Lế ra mắt Văn phòng luật sư Hùng Đức (12/11/2019 16:40)

Lễ khai trương Văn phòng công chứng Trần Thị Nhàn (02/10/2019 08:54)

Lễ ra mắt Chi nhánh Công ty luật Khánh Linh tại tỉnh Hà Giang (27/09/2019 14:44)

Trung tâm Tư vấn pháp luật (25/09/2019 14:37)

Các Tổ chức bổ trợ tư pháp (18/09/2019 14:33)

Giám định tư pháp sứ mệnh "cầm cân, nảy mực" (11/09/2019 08:04)

SỞ TƯ PHÁP: tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2019 (09/09/2019 08:59)

xem tiếp