Thứ năm, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021

Hành chính Tư pháp

Gửi Email In trang Lưu
Tỉnh Hà Giang chính thức liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh với hệ thống phần mềm BHYT trong việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi

12/02/2020 08:54

Kể từ ngày 20/02/2020 tỉnh Hà Giang chính thức liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh với hệ thống phần mềm BHYT trong việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi.

Nhằm triển khai một cách hiệu quả Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã phối hợp kết nối, liên thông thành công dữ liệu đăng ký khai sinh của trẻ em dưới 6 tuổi giữa Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp và Hệ thống cấp thẻ bảo hiểm y tế của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thông qua trục NGSP. Việc kết nối này cho phép các UBND cấp xã và Phòng Tư pháp cấp huyện có thể gửi dữ liệu đăng ký khai sinh của trẻ dưới 6 tuổi sang Cơ quan Bảo hiểm Xã hội để tiến hành cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ.

          1. Đối tượng tham gia thực hiện

          Công chức tư pháp hộ tịch tại UBND cấp xã, Phòng Tư pháp cấp huyện tham gia sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp: thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ;

          Cán bộ tại UBND cấp xã, Phòng Tư pháp cấp huyện được phân công giải quyết hồ sơ đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế của trẻ: thực hiện chuyển thông tin khai sinh của trẻ, thông tin đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế sang Cơ quan Bảo hiểm Xã hội có thẩm quyền;

Cán bộ tại Cơ quan Bảo hiểm Xã hội có thẩm quyền: thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ;

          Cán bộ tại UBND cấp xã, Phòng Tư pháp cấp huyện được phân công trả kết quả đăng ký khai sinh và kết quả đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế của trẻ: thực hiện trả giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế của trẻ cho người đăng ký

2. Các bước thực hiện

          Bước 1: Bước chuẩn bị:

Người dùng tham gia sử dụng Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử (thuộc Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp) chủ động cập nhật chính xác địa chỉ trụ sở của Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn hoặc Phòng Tư pháp tại mục cấu hình trên Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử để đảm bảo thẻ bảo hiểm y tế của trẻ sẽ được đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính trả đúng địa chỉ trụ sở của Ủy ban nhân dân/Phòng Tư pháp (trong trường hợp người đi đăng ký có nhu cầu nhận thẻ bảo hiểm y tế của trẻ tại trụ sở của Ủy ban nhân dân/Phòng Tư pháp).

            Bước 2: Thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ:

Ngay sau khi tiếp nhận đầy đủ các hồ sơ đăng ký khai sinh, công chức tư pháp hộ tịch tại UBND cấp xã hoặc tại Phòng Tư pháp cấp huyện tiến hành đăng ký khai sinh cho trẻ trên Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử.

          Sau khi hoàn thành đăng ký khai sinh, trường hợp tính đến thời điểm dữ liệu được lưu chính thức trên phần mềm trẻ chưa đủ 6 tuổi, dữ liệu đăng ký khai sinh của trẻ sẽ được đưa vào danh sách Chuyển hồ sơ khai sinh sang Bảo hiểm Xã hội để cấp thẻ bảo hiểm y tế. Trạng thái hồ sơ lúc này là “chưa gửi”.

          Bước 3: Chuyển thông tin đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế của trẻ sang Hệ thống cấp thẻ bảo hiểm y tế của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Trường hợp người đi đăng ký khai sinh cho trẻ có nhu cầu đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ, cán bộ tại UBND cấp xã hoặc tại Phòng Tư pháp cấp huyện được phân công giải quyết hồ sơ đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế của trẻ cần thực hiện các thao tác sau đây:

- Truy cập vào danh sách Chuyển hồ sơ khai sinh sang Bảo hiểm Xã hội, tìm hồ sơ khai sinh của trẻ (ở trạng thái “chưa gửi”), thực hiện hoàn thiện, bổ sung các thông tin sau đây:

+ Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: chọn 1 cơ sở khám chữa bệnh trong danh mục các cơ sở khám chữa bệnh được liệt kê trong phần mềm;

+ Người giám hộ/địa chỉ trên thẻ BHYT của trẻ ghi theo: chọn 1 trong các lựa chọn theo “thông tin cha”, “thông tin mẹ” hay “thông tin người đi đăng ký khai sinh”;

+ Hình thức nhận thẻ: “trực tiếp tại trụ sở nơi đăng ký khai sinh” hay “tại địa chỉ của người giám hộ (thông qua dịch vụ bưu chính)”;

- Bấm bút Chuyển BHXH để gửi hồ sơ sang Hệ thống cấp thẻ bảo hiểm y tế. Khi đó, hồ sơ sẽ được chuyển sang trạng thái “chờ gửi”.

          Lưu ý:

- Đối với thông tin “Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu”: Để đáp ứng đầy đủ các nhu cầu lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho trẻ có thể phát sinh trong thực tiễn, Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử cho phép lựa chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu trong danh sách các cơ sở khám chữa bệnh trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, người dùng cần lựa chọn chính xác cơ sở khám chữa bệnh mà người đi đăng ký khai sinh cho trẻ đã đăng ký, hạn chế tối đa các sai sót do chọn nhầm thông tin;

- Đối với thông tin “Người giám hộ/địa chỉ trên thẻ BHYT của trẻ ghi theo”: Trường hợp trẻ chưa xác định được cha, phần mềm sẽ mặc định gán thông tin theo “Thông tin mẹ”; trường hợp trẻ chưa xác định được mẹ, phần mềm sẽ mặc định gán thông tin theo “Thông tin cha”; trường hợp trẻ chưa xác định được cả cha và mẹ hoặc trẻ bị bỏ rơi, phần mềm mặc định gán thông tin theo “Thông tin người đi đăng ký khai sinh”. Tuy nhiên, trong trường hợp địa phương chưa triển khai Hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến của Bộ Tư pháp hoặc chưa thực hiện liên thông dữ liệu khai sinh từ Hệ thống một cửa điện tử (theo hướng dẫn tại Công văn số 2823/BTP-CNTT ngày 29/7/2019 của Bộ Tư pháp), Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử sẽ chưa chuyển được thông tin về địa chỉ của người đi đăng ký khai sinh sang Hệ thống cấp thẻ bảo hiểm y tế (do chưa có thông tin địa chỉ của người đi đăng ký);

            - Định kỳ sau mỗi khoảng thời gian nhất định (từ 30 đến 45 phút – tùy thuộc cấu hình của hệ thống) danh sách các hồ sơ đăng ký khai sinh đang ở trạng thái “chờ gửi” sẽ lần lượt được chuyển sang Hệ thống cấp thẻ bảo hiểm y tế để Cơ quan Bảo hiểm Xã hội có thẩm quyền tiến hành xử lý. Sau khi được gửi thành công, hồ sơ sẽ được chuyển sang trạng thái “đã gửi”. Do đó, trường hợp người dùng chọn nhầm thông tin tại các mục “Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu”, “Người giám hộ/địa chỉ trên thẻ BHYT của trẻ ghi theo”, “Hình thức nhận thẻ” người dùng chỉ có thể chọn lại và tiến hành gửi lại hồ sơ nếu hồ sơ đang ở trạng thái “chờ gửi”. Trường hợp hồ sơ “đã gửi” sẽ không thể chọn lại và gửi lại hồ sơ;

- Đối với những dữ liệu đăng ký khai sinh đã được gửi sang Hệ thống cấp thẻ bảo hiểm y tế nhưng bị trả về do có lỗi xảy ra, Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử sẽ tiến hành cảnh báo để người dùng có thẩm quyền kiểm tra lại thông tin trước khi quyết định có tiếp tục gửi lại hồ sơ hay không.

          Bước 4: Thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ:

Ngay khi tiếp nhận dữ liệu điện tử về thông tin khai sinh, đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế của trẻ dưới 6 tuổi, cán bộ tại Cơ quan Bảo hiểm Xã hội có thẩm quyền thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế theo hướng dẫn của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (Trung tâm Công nghệ thông tin).

          Bước 5: Trả giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế của trẻ cho người đăng ký

Ngay sau khi chính thức nhận được giấy khai sinh từ công chức tư pháp hộ tịch và thẻ bảo hiểm y tế từ Cơ quan Bảo hiểm Xã hội, cán bộ được phân công trả kết quả đăng ký khai sinh và kết quả đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế của trẻ tiến hành trả giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế của trẻ cho người đăng ký.

Tin, ảnh: Đức Toàn, Văn phòng Sở Tư pháp

 

Tin khác

Miễn thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí chứng thực đối với các đối tượng ưu tiên và các đối tượng chính sách xã hội (22/10/2019 07:42)

Thay đổi số chứng minh trên giấy chứng nhận kết hôn (16/10/2019 14:10)

Thủ tục làm giấy khai sinh (10/10/2019 07:53)

TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ KẾT NỐI, LIÊN THÔNG DỮ LIỆU HỘ TỊCH (04/10/2019 07:30)

Tòa án Nhân dân tỉnh công khai xin lỗi ông Nguyễn Viết Xuân (26/09/2019 07:54)

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý Hộ tịch (23/09/2019 08:54)

Mèo Vạc, công bố Quyết định khôi phục chức vụ và điều động bổ nhiệm công tác cán bộ (17/09/2019 10:55)

Làm lại giấy khai sinh bị yêu cầu chụp hình bia mộ bố mẹ (13/07/2019 16:39)

Duy trì mục tiêu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp đúng hạn 100% (09/07/2019 07:25)

về việc sử dụng sổ đăng ký hộ tịch (13/01/2017 09:50)

xem tiếp