Thứ tư, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Xây dựng văn bản QPPL

Gửi Email In trang Lưu
HÀ GIANG: Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp – Một năm nhìn lại

15/01/2020 16:41

 Năm 2019, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển đóng góp phần quan trọng vào sự thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách của địa phương, đồng thời tham gia giải quyết các vấn đề của xã hội như  giải quyết việc làm, thúc đẩy sự phát triển về kinh tế - xã hội của tỉnh. Chính vì vậy, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo và phát huy nhiệm vụ của các cơ quan có chức năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm mục đích định hướng, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, giúp doanh nghiệp hoạt động và phát triển trên cơ sở các hình thức hỗ trợ phù hợp và theo các chương trình, nhu cầu của từng doanh nghiệp. Trong năm qua, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (Nghị định số 66) và Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Nghị định số 55) thay thế Nghị định số 66. Với sự nỗ lực của các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp. Nhìn lại một năm, Tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như:  xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND; xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật: tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai văn bản pháp luật mới ban hành cho trên 500 đại biểu về Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Tố cáo, Luật An ninh mạng, Nghị định số 119/2019/NĐ-CP ngày 12/09/2017  của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ…;  xây dựng và phát hành 400 Bản tin Tư pháp có nội dung các văn bản pháp luật mới ban hành. Bên cạnh đó, tỉnh còn hướng dẫn doanh nghiệp chủ động khai thác cơ sở dữ liệu pháp luật Quốc gia tại địa chỉ “http://vbpl.vn/pages/portal.aspx”. Chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” tại Cổng thông tin điện tử Bộ tư pháp. Cổng thông tin điện tử của các Bộ, ngành có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp

Trong năm 2019, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cũng quan tâm tổ chức triển khai tuyên truyền phổ biến nhiều văn bản pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp và người lao động nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp như: tại thành phố Hà Giang, hội đồng  phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố tổ chức 303 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 24.710 lượt người thông qua các cuộc họp  thôn, tổ dân phố. Huyện Quản Bạ tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 25/29 doanh nghiệp và 39 Hợp tác xã các Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Hợp tác xã, Luật Đất đai; Huyện Quang Bình tuyên truyền cho 1.500 lượt người tham dự về các văn bản mới ban hành; Huyện Mèo Vạc tổ chức 01 Hội chợ việc làm với hơn 1.100 lượt người tham dự…

Đặc biệt, Tỉnh đã xây dựng mô hình “Cafe cùng doanh nhân” là địa điểm, cầu nối trao đổi, gặp gỡ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về tình hình sản xuất, kinh doanh và đầu tư cũng như về công tác quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước. Mô hình này từng bước khẳng định mạnh mẽ cam kết của tỉnh trong đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp cùng pháp triển. Tại đây các doanh nghiệp có thể đưa ra các kiến nghị, đề xuất và được các cơ quan nhà nước có liên quan ghi nhận, tiếp thu và cùng đồng hành tháo gỡ những khó khăn vướng mắc...


Chủ tịch UBND tỉnh đồng hành cùng doanh nghiệp

 (Ảnh nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang)

Ngày 24/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 55 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Nghị định 66. Để triển khai kịp thời đồng bộ nội dung của Nghị định số 55 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 30/8/2019 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 55 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55 ở ngành, địa phương mình.

Có thể thấy rằng, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả về hình thức và nội dung, thay đổi tư duy, cách làm với mô hình mới mẻ, dễ tiếp cận như mô hình “Cafe doanh nhân” với sự hỗ trợ từ phía cơ quan có thẩm quyền, giúp doanh nghiệp yên tâm hơn về tính pháp lý trong hoạt động của mình, hạn chế được tình trạng vi phạm pháp luật, góp phần thúc đẩy vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

                Bài: Cam Anh Vân- Trưởng phòng XD và KTVB QPPL, Sở Tư pháp

Tin khác

HÀ GIANG: ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh (04/11/2019 19:49)

TỈNH HÀ GIANG: Tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW, ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (30/08/2019 14:31)

NGHIÊN CỨU- TRAO ĐỔI: Một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 vào hoạt động xây dựng, ban hành văn bản QPPL của tỉnh Hà Giang (16/08/2019 10:41)

NGHIÊN CỨU- TRAO ĐỔI: Xác định “Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản” theo quy định tại khoản 1, Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (15/08/2019 15:45)

HÀ GIANG: Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoàn tất thủ tục hưởng chế độ trợ giúp xã hội (15/08/2019 15:10)

Để nghị quyết HĐND tỉnh thực sự vào cuộc sống (14/08/2019 14:05)

Đề cương giới thiệu Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (31/07/2019 08:12)

Hệ thống hóa VBQPPL trong kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (25/07/2019 14:12)

Bộ Tư pháp kiểm tra công tác xử lý văn bản Quy phạm pháp luật tại tỉnh Hà Giang (12/12/2018 10:29)

Báo cáo, công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2016 (08/12/2016 10:37)

xem tiếp