Thứ tư, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Xây dựng văn bản QPPL

Gửi Email In trang Lưu
HÀ GIANG: ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh

04/11/2019 19:49

Nhằm triển khai kịp thời, đồng bộ các nội dung của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

Thông qua các nội dung được tổ chức triển khai thực hiện tại Kế hoạch tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh kịp thời tiếp cận và nắm bắt đầy đủ nội dung cơ bản các quy định pháp luật hiện hành và áp dụng các văn bản pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức, người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Về nội dung, UBND tỉnh đề ra 4 nhóm nội dung công việc cụ thể phải thực hiện trong thời gian tới, gồm: tổ chức phổ biến, quán triệt việc thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP; tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; xây dựng Kế hoạch và Chương trình triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong đó có hoạt động cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật và cập nhật, đăng tải các bản án, quyết định của tòa án; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp; văn bản trả lời của cơ quan nhà nước đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm thực hiện cụ thể cho các co quan, đơn vị trong tham mưu thực hiện các nội dung công việc của Kế hoạch đã đề ra. Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang được giao trách nhiệm làm đầu mối, tham mưu, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo yêu cầu./.

Bài: Diệu Thúy - Sở Tư pháp Hà Giang

Tin khác

TỈNH HÀ GIANG: Tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW, ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (30/08/2019 14:31)

NGHIÊN CỨU- TRAO ĐỔI: Một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 vào hoạt động xây dựng, ban hành văn bản QPPL của tỉnh Hà Giang (16/08/2019 10:41)

NGHIÊN CỨU- TRAO ĐỔI: Xác định “Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản” theo quy định tại khoản 1, Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (15/08/2019 15:45)

HÀ GIANG: Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoàn tất thủ tục hưởng chế độ trợ giúp xã hội (15/08/2019 15:10)

Để nghị quyết HĐND tỉnh thực sự vào cuộc sống (14/08/2019 14:05)

Đề cương giới thiệu Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (31/07/2019 08:12)

Hệ thống hóa VBQPPL trong kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (25/07/2019 14:12)

Bộ Tư pháp kiểm tra công tác xử lý văn bản Quy phạm pháp luật tại tỉnh Hà Giang (12/12/2018 10:29)

Báo cáo, công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2016 (08/12/2016 10:37)

TẬP HUẤN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT DÀNH CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2016 (05/09/2016 09:19)

xem tiếp