Thứ tư, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Gửi Email In trang Lưu
HÀ GIANG: Kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019

29/10/2019 16:52

 Nhằm triển khai hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, ngay từ đầu năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 10/01/2019 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Thông qua việc triển khai các nội dung được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhằm phát hiện những vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tiễn triển khai, đồng thời kiến nghị các giải pháp khắc phục, tháo gỡ, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật.Trên cơ sở chỉ đạocủa UBND tỉnh các sở, ban, ngành;UBND các huyện, thành phố đã ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý tại địa phương mình.

Qua một năm triển khai thực hiện, công tác này đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

Về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết:căn cứ nhiệm vụ được giao tại văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên và tình hình thực tế địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 21 Nghị quyết quy phạm pháp luật; UBND tỉnh ban hành 35 Quyết định quy phạm pháp luật để triển khai thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh.Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành, đảm bảo đúng với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương. Không có văn bản quy phạm pháp luật trái, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không hợp lý, khả thi, không phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Về tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật: tổ chức, bộ máy, biên chế của các Sở, ngành, cấp huyện, cấp xã được quan tâm, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tổ chức, bộ máy của các cơ quan thực thi pháp luật không ngừng được kiện toàn, củng cố theo hướng tập trung, chuyên sâu, cơ chế phối hợp trong quá trình tổ chức triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước. Tuy nhiên, với chủ trương tinh giản bộ máy, biên chế nên công chức thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh chủ yếu làm kiêm nhiệm. Kinh phí, cơ sở, vật chất trang thiết bị phục vụ cho việc tổ chức triển khai thực hiện thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được UBND tỉnh quan tâm và xác định đây là một trong những nhiệm vụ để đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân. Trong năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành 22 văn bản để triển khai thực hiện công tác này.

Về tình hình tuân thủ pháp luật:căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao UBND tỉnh đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương. Các văn bản ban hành đều tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL và các văn bản hướng dẫn thi hành.Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tuân thủ pháp luật tương đối cao. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra tình trạng pháp luật chưa được thực thi triệt để trên một số lĩnh vực, như: lĩnh vực tài nguyên môi trường:đã xử phạt vi phạm hành chính 05 đơn vị, với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính là  380.000.000đ; lĩnh vực y tế:số cơ sở vi phạm hành chính 08 cơ sở, số tiền xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách Nhà nước là 84.750.000đ; Công an: số vụ việc vi phạm hành chính đã được giải quyết là 32.327 vụ; Tòa án nhân dân: số vụ vi phạm hình sự đã được giải quyết là 327 vụ…

Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm liên ngành: năm 2019, trọng tâm tập trung vào một số lĩnh vực như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Trong Quý III năm 2019, Đoàn kiểm tra liên ngành do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập đã tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật theo các lĩnh vực này tại UBND huyện Vị Xuyên. Đến nay, Đoàn kiểm tra liên ngành đã thực hiện xong nhiệm vụ này và báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Nhìn chung, tình hình tuân thủ pháp luật của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh ngày càng được cải thiện, ý thức tuân thủ pháp luật đã được nâng lên. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền tuân thủ quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, nội dung. Đồng thời, đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong quá trình giải quyết.

               Bài: Vũ Thúy Nhung - Phòng Quản lý XLVPHC và TDTHPL, Sở Tư pháp Hà Giang

Tin khác

Kết quả điều tra, khảo sát đánh giá tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2019 (16/10/2019 10:55)

Xác định người được hưởng di sản thừa kế (16/10/2019 09:51)

Trách nhiệm theo dõi, đánh giá việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật (09/10/2019 07:27)

HÀ GIANG: công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại Cục Quản lý thị trường tỉnh (07/10/2019 17:34)

Hội thảo khoa học về hoàn thiện Luật xử lý Vi phạm hành chính 2012 ở Việt Nam (02/10/2019 14:10)

HÀ GIANG: Nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (23/09/2019 10:14)

HÀ GIANG: Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động (18/09/2019 09:56)

Xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế (17/09/2019 07:45)

Một số vấn đề cần trao đổi liên quan đến cơ chế giao quyền xử phạt vi phạm hành chính ở Việt Nam hiện nay (13/09/2019 14:22)

xem tiếp