Thứ tư, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Gửi Email In trang Lưu
HÀ GIANG: Nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật

23/09/2019 10:14

Ngày 05/6/2019 UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành văn bản số 1708/UBND-NCPC về việc nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật.Theo đó, để nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật của tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung sau:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, giải thích quy định của các văn bản pháp luật mới được ban hành để cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng, đầy đủ quy định pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh; các doanh nghiệp nắm được các quy định mới của các văn bản pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, quyền và nghĩa vụ của cơ quan nhà nước và của doanh nghiệp.Kịp thời thực hiện việc công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về các điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ, đơn giản hóa; các nội dung đã sửa đổi, bổ sung và các quy định mới về lĩnh vực kinh doanh làm phát sinh chi phí không chính thức trong tuân thủ pháp luật; hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo trong thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích của doanh nghiệp.

- Thực hiện việc rà soát văn bản pháp luật, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi, cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, trong đó đặc biệt quan tâm, chú trọng đến việc bãi bỏ các quy định tạo ra chi phí tuân thủ pháp luật về gia nhập thị trường và chi phí tuân thủ pháp luật về xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

- Thực hiện chặt chẽ việc tham mưu, thẩm định trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tưkinh doanh, thủ tục hành chính, không có các quy định mới chứa đựng các yêu cầu không cần thiết, bất hợp lý, cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luậttrên tinh thần quán triệt, tuân thủ triệt để các yêu cầu, tiêu chí đặt ra trong các văn bản của cấp trên và chỉ đạo của UBND tỉnh về đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 

- Thiết lập các hình thức đa dạng, linh hoạt trong tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp về thực thi và tuân thủ pháp luật trực tiếp liên quan đến chi phí tuân thủ pháp luật, bảo đảm thuận lợi; kịp thời ghi nhận, xử lý công khai, công bằng, nhanh chóng, khách quan, đúng thẩm quyền; chủ động tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về các quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh để có các biện pháp chỉ đạo, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị. Trường hợp chưa giải quyết được thì phải giải thích, thông tin trả lời rõ ràng, minh bạch.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tăng cường việc giải quyết thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho một số Sở, ngành có liên quan trực tiếp đến công tác nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật như: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tổ chức hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức về những điểm mới trong các quy định pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh; Sở Tài chính rà soát, đánh giá toàn bộ các quy định về phí, lệ phí mà các doanh nghiệp đang phải gánh chịu, nếu có những quy định gây khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, làm tăng chi phí tuân thủ pháp luật; Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh (Nội vụ tỉnh)tăng cường triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công vụ ở cấp cơ sở; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý những đơn vị, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp; Cơ quan Ủy ban kiểm tra - Thanh tra tỉnh (Thanh tra tỉnh)theo dõi, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, trên địa bàn tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnhđịnh hướng thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đầu tư kinh doanh; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin về lĩnh vực này và Sở Tư pháptiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo không có quy định mới chứa đựng các yêu cầu không cần thiết, không hợp lý, cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, làm đầu mối giúp UBND tỉnh hướng dẫn, phối hợp, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo tại văn bản này.

Bài: Vũ Thúy Nhung, Sở Tư pháp Hà Giang.

Tin khác

HÀ GIANG: Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động (18/09/2019 09:56)

Xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế (17/09/2019 07:45)

Một số vấn đề cần trao đổi liên quan đến cơ chế giao quyền xử phạt vi phạm hành chính ở Việt Nam hiện nay (13/09/2019 14:22)

xem tiếp