Thứ bảy, Ngày 19 Tháng 1 Năm 2020

Bổ Trợ tư pháp

Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 139-NQ/BCH, ngày 08/6/2017 của BCH Đảng bộ về nâng cao vai trò lãnh đạo, vai trò quản lý, tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực công chứng và đấu giá tài sản

05/08/2019 08:56

         

            Qua 02 năm lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 139-NQ/BCH, ngày 08/6/2017 của Ban chấp hành  Đảng bộ về nâng cao vai trò lãnh đạo, vai trò quản lý, tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực công chứng và bán đấu giá tài sản (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 139-NQ/BCH). Đảng ủy tiến hành sơ kết, đánh giá khái quát kết quả đạt được, chưa đạt được, những tồn tại hạn chế và giải pháp tiếp tục thực hiện nghị quyết trong những năm tiếp theo.

            Ngày 8/6/2017 Nghị quyết chuyên đề số: 139-NQ/BCH của Ban Chấp hành Đảng bộ về nâng cao vai trò lãnh đạo, vai trò quản lý, tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản các tổ chức bổ trợ tư pháp thực hiện tốt Luật Công chứng năm 2014; Luật đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản hướng dẫn. Nghị quyết đã xác định rõ một số nội dung còn có những hạn chế trong lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản để tập trung lãnh đạo, điều hành. Nghị quyết đã giao cho các chi bộ: 2,4,6 để thực thực hiện, tham mưu cho lãnh đạo Ban chấp hành Đảng bộ Sở. Phòng Bổ trợ tư pháp, Phòng Công chứng số 1, Trung tâm Đấu giá tài sản đã lãnh đạo, điều hành thực hiện cơ bản các mục tiêu của nghị quyết đề ra.

- Đối với Ban Chấp hành Đảng bộ: Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, đôn đốc, cụ thể hóa các mục tiêu của nghị quyết. Qua các năm 2017, 2018, 2019 trong Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm đều dành một phần lớn nội dung đề cập đến công tác Bổ trợ tư pháp nói chung, trong đó có công tác công chứng, đấu giá tài sản. BCH đã có 01 cuộc làm việc chuyên đề với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, trong đó có công chứng, đấu giá tài sản. Đặc biệt là công tác tổ chức, thu hút nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng công tác, công khai minh bạch và vai trò gương mẫu của người đứng đầu.

- Đối với Chi bộ 2,4,6: Thực hiện NQ số 139-NQ/BCH, hàng năm các chi bộ đã chủ động xây dựng, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác năm, 6 tháng, cán bộ, đảng viên đã xây dựng chương trình hành động, đặc biệt là thông qua các cuộc họp chi bộ hàng tháng để cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết. Chi bộ 2 đã tham mưu cho BCH ban hành NQ số 139-NQ/BCH, tổ chức được 02 cuộc họp chuyên đề về công tác công chứng, đấu giá.

- Để đạt được kết quả thực hiện Nghị quyết số 139-NQ/BCH: Năm 2017, 2018, 2019 Ban chấp hành Đảng bộ Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết và các văn bản pháp luật về lĩnh vực công chứng, đấu giá đã tổ chức 03 cuộc làm việc chuyên đề, 06 cuộc thanh tra, kiểm tra, tham mưu ban hành trên 20 văn bản để lãnh đạo, điều hành, hướng dẫn về hai lĩnh vực công chứng, đấu giá.

- Phòng Bổ trợ Tư pháp tích cực tham mưu công tác quản lý nhà nước về công chứng, đấu giá tài sản. Phòng đã chủ động tích cực tham mưu cho lãnh đạo Sở, UBND tỉnh ban hành trên 20 văn bản, trong đó trình UBND tỉnh đã ban hành 03 văn bản: Quyết định số: 02/2017/QĐ-UBND, ngày 17/02/2017 về Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch của Ủy ban nhân dân cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Giang;  Kế hoạch số 121/KH-UBND, ngày 27/4/2017  về việc triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản; Công văn số 70/UBND, ngày 08/01/2018 vê việc thi hành Luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh; Kết luận 03 cuộc làm việc chuyên đề đối với lĩnh vực công chứng, đấu giá; Xây dựng Đề án thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Hà Giang. Ngoài công tác tham mưu ban hành văn bản Phòng đã phối hợp với thanh tra Sở tiến hành thanh tra, kiểm tra được 06 cuộc đối với các tổ chức hành nghề công chứng, đấu giá tài sản, hoàn thành thủ tục đề nghị bổ nhiệm được 02 công chứng viên, tuyên truyền vận động, hoàn chỉnh thủ tục cho 05 trường hợp tham gia lớp bồi dưỡng và tập sự, kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng, cấp lại Thẻ đấu giá viên cho 05 trường hợp, kết nối với tập Đoàn CMC và các tổ chức công chứng triển khai cơ sở dữ liệu công chứng, tham dự 05 cuộc họp của tỉnh về tư vấn đấu giá tài sản.

- Phòng Công chứng số 1: Số lượng vụ việc ngày một gia tăng theo sự phát triển kinh tế, xã hội. Năm 2017 là 3.824 hợp đồng, giao dịch; Năm 2018 là trên 4.964 hợp đồng, giao dịch (chưa tính đến chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký...). Đến nay đội ngũ công chứng viên và cán bộ nghiệp vụ đã từng bước được bổ sung và nâng cao về năng lực và hiện đang có 01 công chức đã hoàn thành khóa học tại Học Viện tư pháp là nguồn bổ sung đội ngũ công chứng viên. Đội ngũ công chứng viên tại Phòng đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu của tổ chức và người dân khi thực hiện việc công chứng, chứng thực.

Kết quả:  Công chứng: 9004 hợp đồng, giao dịch;  198 bản dịch. Tổng số tiền phí thu được: 3.898.960.000 đồng. Nộp ngân sách: 1.559.587.600 đồng. Chứng thực: 47.423 bản sao; 299 chữ ký. Tổng số tiền phí thu được: 461.431.000 đồng. Nộp ngân sách: 184.572400 đồng. Thu thù lao công chứng: 531.580.000 đồng.

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: Đội ngũ đấu giá viên được bổ sung (đến thời điểm hiện tại có 05 đấu giá viên). Trên địa bàn tỉnh hiện nay, Trung tâm là tổ chức duy nhất có chức năng đấu giá (chưa có doanh nghiệp được thành lập). Trung tâm đã thực hiện hiện tốt Luật đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là công tác công khai minh bạch,

Kết quả: Đã ký được 159 hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản. Giá khởi điểm: 212.110.000.000 đồng, giá bán: 221.383.000.000, vượt giá khởi điểm: 9.273.000.000 đồng; Thu phí hồ sơ: 126.300.000 đồng; Thu thù lao dịch vụ: 699.481.000 đồng.

         -Hạn chế, nguyên nhân:        

         Trong 2 năm qua thực hiện NQ số 139-NQ/BCH, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tư pháp, Chi bộ 2,4,6 và Phòng Bổ trợ tư pháp, Phòng Công chứng số 1, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đã chủ động, tích cực bám sát nghị quyết để từng bước lãnh đạo, triển khai thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả tốt trong các mục tiêu của nghị quyết. Tuy nhiên còn bộc lộ những hạn chế và nguyên nhân sau:

Thứ nhất: Công tác lãnh đạo, điều hành chưa thực sự quyết liệt, một số nội dung trong nghị quyết chưa thực hiện, hoặc thực hiện hiệu quả chưa cao. Sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ còn ít, chưa sâu.

Thứ hai: Công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp để thực hiện nghị quyết chưa được nhiều. Công tác lãnh đạo và công tác điều hành có nội dung không thống nhất.

Thứ ba: Công tác bồi dưỡng tại chỗ cho đội ngũ công chứng viên, đấu giá viên, công chức, viên chức, người lao động để nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ chưa được thường xuyên.        

- Để tiếp tục thực hiện các nội dung của NQ số 139-NQ/BCH trong thời gian tiếp theo, BCH Đảng bộ xác định một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

- Cần có sự lãnh đạo quyết liệt, toàn diện của cấp ủy, đồng thời gắn với việc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, biểu dương khen thưởng kịp thời những nhân tố tích cực, đồng thời phê bình nghiêm túc những cán bộ, đảng viên chưa tích cực; Tiếp tục lồng ghép tuyên truyền Luật công chứng năm 2014, Luật đấu giá năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Nêu cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm, dân chủ, nói đi đôi với làm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; Tăng cường công tác sinh hoạt chuyên đề, bồi dưỡng tại đơn vị đối với đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm, đặc biệt là đội ngũ công chứng viên, đấu giá viên, kế toán; Tiếp tục thực hiện việc đưa thông báo đấu giá tài sản lên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, nhằm đảm bảo tốt hơn công tác công khai minh bạch trong hoạt động đấu giá tài sản;

-Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện Luật số 28/2018/QH14 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch;  Tiếp tục phối hợp trình cấp trên để cho phép thành lập Hội công chứng viên, đồng thời phối hợp tổ chức Đại hội lần thứ nhất (khi có quyết định cho phép thành lập); Tiếp tục tuyên truyền, vận động thu hút nguồn nhân lực để phát triển đội ngũ công chứng viên, đấu giá viên và thành lập văn phòng công chứng, doanh nghiệp đấu giá tài sản;

- Thường xuyên cập nhật, sửa đổi bổ sung các thủ tục hành chính. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác công chứng, đấu giá.

 

Tác giả:  Hoàng Thị Hồng -Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp Hà Giang

Đăng tin: admin Đức Toàn 

 

 

 

Tin khác

Hội Luật gia các tỉnh, thành phố Duyên hải Miền Trung và Tây Nguyên tổ chức sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (11/07/2019 11:07)

Ban Chỉ đạo Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp đến năm 2023 (10/07/2019 14:14)

Đại hội Hội Luật sư tỉnh Hà Giang lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023 (13/05/2019 09:40)

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giám định viên Tư pháp (07/11/2018 08:26)

Hà Giang: Thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2023 (02/11/2018 14:00)

Thực trạng trong năm 5 Thực hiện Luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Hà Giang (02/11/2018 13:54)

Đoàn luật sư tỉnh Hà Giang Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 (31/10/2018 09:07)

xem tiếp